Adatvédelemi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A MAKRONÓM Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a makronomintezet.hu weboldalon történő regisztrációhoz és hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezeléseihez

Hatályos: 2021. szeptember 15.-től

 

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő: MAKRONÓM Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Adatkezelő)

Székhely: 1015 Budapest, Hattyú u. 14. (Hattyúház) 6. emelet

Cégjegyzékszám: 01-09-375259; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 28814861241

Honlap: http://www.makronomintezet.hu

Ügyfélszolgálat: info@makronomintezet.hu

 

Jelen adatkezelési tájékoztató részletesen tájékoztatja az érintetteket arról, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az érintettek személyes adatait, továbbá információval szolgál az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, azok gyakorlásának módjáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségekről.

Az Adatkezelő a makronomintezet.hu weboldalon történő regisztrációhoz és hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóját jogosult egyoldalúan módosítani. Az adatkezelési tájékoztató legújabb verziója az https://makronomintezet.hu/adatvedelmi-iranyelvek/ linken érhető el.

 

 

II. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR);
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény

 

 

III. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS A TÁROLÁS IDŐTARTAMA

1.  Elektronikus hírlevél feliratkozás
személyes adataz adatkezelés célja

a) e-mail cím

 

 

Reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a feliratkozók részére. Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a hírlevélre, az Adatkezelő saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küldhet neki. A hírlevélben mind a saját tevékenységét, programjait, mind más partner szponzorációs és egyéb tevékenységét, programjait reklámozhatja. A megadott e-mail cím a felhasználó azonosításához elengedhetetlenül szükséges, ezen felül a kapcsolattartás célját is szolgálja, mivel az Adatkezelő a Felhasználó felé ezen az e-mail címen keresztül kommunikál, továbbítja a hírleveleket, reklám anyagokat.

 

 

b) név (vezeték- és keresztnév)A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján kötelező megadni. Az adattkezelő a felhasználó nevét a beazonosíthatósága és a felhasználóval történő hivatalos kapcsolattartás céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a III. 1. a) pont szerinti személyes adat tekintetében az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). A feliratkozás önkéntes és az érintett hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az adatkezelés jogalapja a III. 1. b) pont szerinti személyes adat tekintetében a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (2) bekezdése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja). Mivel a III. 1. b) pont szerinti személyes adat adatkezelésének jogalapja nem az érintett hozzájárulása, emiatt ezen adat tekintetében nincs lehetőség a hozzájárulás visszavonására.

Az adatok törlésének határideje:

A III. 1. a) pont szerinti személyes adatot az Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg a Felhasználó – leiratkozással – a hozzájárulását nem vonja vissza. A hozzájárulás visszavonása a hírlevél alján található „Leiratkozás” linkre kattintva történik. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 15 munkanapon belül kerül sor.

A III. 1. b) pont szerinti személyes adat törlésére a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (3) bekezdésében előírtak szerint kerül sor.

2.  A rendszer által naplózott adatok
személyes adataz adatkezelés célja
a) technikai információk (IP cím, cookie azonosító, böngésző típusa, eszköz típusa, Google, LinkedIn azonosítók, forrásoldal)Az Adatkezelő a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.
b) Feliratkozás időpontjaA Felhasználó kezdeményezésére induló elektronikus hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozás időpontja. Az Adatkezelő hírlevél küldési jogosultságának igazolása és a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.
c) Leiratkozás időpontjaA Felhasználó kezdeményezésére induló elektronikus hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozás időpontja. Az Adatkezelő a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.

A technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként naplóz (pl. IP cím, session ID stb). Az internet működéséből adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – az internet használatával – automatikusan naplózza. Az internet ezen automatikus szerver-kliens kommunikációk nélkül nem működik. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

Az adatkezelés jogalapja:

A III. 2. pont szerinti adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke: az informatikai rendszer biztonságának biztosítása, a visszaélések kivédése, csalásfigyelés, valamint az elszámoltathatóság biztosítása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az adatok törlésének határideje:

A rendszer a fenti adatokat a célhoz kötötten megállapított ideig, de legfeljebb két évig tárolja, majd automatikusan törli.

3.   Pályázathoz kapcsolódó adatok meggadás
személyes adataz adatkezelés célja
a) e-mail címKapcsolattartási, azonosítási és értesítési célokat szolgál.   Adatkezelő elektronikus levelezőrendszeren keresztül is fel tudja venni Önnel a kapcsolatot.  Győztes pályaművek alkotóit szerzői jogdíjakban részesíti.
b) telefonszámKapcsolattartási, azonosítási és értesítési célokat szolgál. Az Adatkezelő telefonon keresztül is fel tudja venni Önnel a kapcsolatot. Győztes pályaművek alkotóit szerzői jogdíjakban részesíti.
c) névA Felhasználó természetes személy neve. Az Adatkezelő az Ön személyének pontos beazonosíthatósága és kapcsolattartás céljából kezeli.

d) pályázat beadása révén kezelt további adatok:

 

 • felsőoktatási intézmény neve
 • egyetemi kar, szak megjelölése
 • pályaművek

Az adott pályázati kiírástól függően megadandó adatok gyűjtésének célja a felhasználói igények megismerése, és ezen keresztül a honlap és a szolgáltatások fejlesztése, valamint a kapcsolatos pályázati kritériumok teljesítésének ellenőrzése, szakmai értékelése.

 

Ezen adatokat az Adatkezelő piackutatási és közvélemény-kutatási célból is kezeli.

 

Az adatkezelés jogalapja:

A III.3. pont szerinti személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Az adatok megadása teljesen önkéntes és az érintett hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás bármikor visszavonható. Ugyanakkor a pályázati űrlapon kötelezően kitöltendő mezőként megadott információkkal kapcsolatos hozzájárulás visszavonása – az Adatkezelő egyéni döntésétől függően – a Felhasználó pályázati beadványának érvénytelenségének jogkövetkezményét vonhatja maga után.

Az opcionálisan megadható adatok gyűjtésének célja a felhasználói igények megismerése, a honlap és a szolgáltatások fejlesztése, piackutatás és közvélemény-kutatás elvégzése.

Az adatok törlésének határideje:

A III. 3. pont szerinti személyes adatokat az Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását nem vonja vissza. Amennyiben a Felhasználó nem kívánja törölni a pályázati beadványát, csak a korábban opcionálisan megadott személyes adatát kívánja törölni, esetleg módosítani, azt az Adatkezelő I. fejezetben meghatározott elektronikus elérhetőségén teheti meg. Amennyiben a Felhasználó törölni kívánja a pályázattal kapcsolatos regisztrációját, az szintén az Adatkezelő I. fejezetben meghatározott elektronikus elérhetőségén kezdeményezhető.

 

3. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

3.1. STATISZTIKAI ADATOK

Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

3.2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJÁTÓL ELTÉRŐ CÉLÚ ADATKEZELÉS

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást, a további adatkezelést megtiltsa.

 

 

IV. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA, A CÍMZETTEK MEGNEVEZÉSE

IV.1. EU-n belüli adattovábbítás címzettjei

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő az adatokat jogos érdeke alapján az alábbi szerződéses partnereknek továbbítja:

 

Tárhely szolgáltató: ININET Internet Kft.

Székhely: 1063 Budapest Szinyei Merse utca 10.

Telefon: +36 20 293 9058

Weboldal: www.ininet.hu

Adatkezelési tájékoztató: www.ininet.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

Honlap üzemeltető: Evolut Marketing Group Kft.

Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 26. 2.em.2.

Telefon: +36 30 208 0197

Weboldal: www.evolutagency.com

Adatkezelési tájékoztató: www.evolutagency.com/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Közösségi média: LinkedIn Ireland Unlimited Company

Székhely: Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Weboldal: www.linkedin.com

Adatkezelési tájékoztató: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében az Adatkezelő adatokat továbbít a megkereső hivatali szervek (Állami Számvevőszék, eljáró hatóságok, bíróságok, ügyészség, Nemzeti Adó-és Vámhivatal stb.) részére. Hivatalos megkeresés esetén, ha a hivatali szerv az adatkérés pontos célját és az adatok körét, valamint az adattovábbítás jogszabályi alapját megjelölte, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján adjuk át az általunk tárolt és a hivatali szerv által megjelölt személyes adatot. Személyes adatot ilyen estekben is csak olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hivatali szervnek továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

IV.2. Harmadik országba történő adattovábbítás címzettjei

 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA): levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása érdekében

az adatkezelő részére történő adattovábbítás során a személyes adatok harmadik országba (Amerikai Egyesült Államok) kerülnek továbbításra, az adattovábbítás a GDPR V. fejezet 46. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti adatvédelmi kikötések alapján történik.

A Google adatvédelmi dokumentumai az Adatvédelmi irányelvek – Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek – Google linken érhetők el.

 

Az Adatkezelő a fentiekben nem jelzett adattovábbítást kizárólag a Felhasználó előzetes tájékoztatása esetén végez.

 

 

V. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő informatikai rendszerei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A személyes adatokhoz az Adatkezelő feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében, továbbá az Adatkezelő általa az V. fejezetben megjelölt címzettek.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő további intézkedésekkel biztosítja

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

 

VI. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

VI.1 A hozzáféréshez és tájékoztatás kéréshez való jog:

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig

kezeli az Adatkezelő, továbbá

 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást első esetben díjmentesen biztosítja az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül. Amennyiben a beérkezett kérelem bonyolultsága vagy az azonos időszakban az Adatkezelőhöz beérkezett kérelmek nagy száma vagy más akadályozó tényező azt indokolja, abban az esetben az Adatkezelő jogosult ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbítani. Az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett által benyújtott kérelemről az Adatkezelő megállapítja, hogy egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, abban az esetben az Adatkezelő – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintettek jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

VI.2. Helyesbítéshez való jog:

Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek. Erre tekintettel az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét), illetőleg a pontatlan személyes adatot helyesbítse vagy a hiányos adatot egészítse ki. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

VI.3. Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül írásban benyújtott kérelme alapján tiltakozhat bármikor a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés (a III. fejezet 3. pont szerinti adatkezelés) ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben (ilyen kényszerítő jogos oknak minősül például az informatikai rendszer biztonságának biztosítása, a visszaélések kivédése, a csalásfigyelés), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A tiltakozáshoz való jog a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontján alapuló adatkezelés esetében nem illeti meg az érintettet.

VI.4. Adathordozáshoz való jog:

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül írásban benyújtott kérelme alapján kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat jogosult egy másik adatkezelőnek továbbítani anélkül, hogy ez akadályozná az Adatkezelőt az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

Tájékoztatjuk, hogy a III. fejezet 1. b) és a III. fejezet 2. pontja szerinti adatkezelés tekintetében az érintettet – figyelemmel az adatkezelés jogalapjára – nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog.

VI.5. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog:

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

 • az érintett korábban tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

VI.6. Törléshez való jog:

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését.

Az érintett a törléshez való joggal abban az esetben élhet, ha az Adatkezelőnek nincs jogszabályi kötelezettsége az adat kezelésére vonatkozóan. Amennyiben nincs ilyen jogi kötelezettség, akkor az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről a megadott elérhetőségen keresztül értesíti.

Az Adatkezelő köteles továbbá a GDPR rendelkezéseinek megfelelően az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonta a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti adatkezelés alapját képező hozzájárulását.

A III. fejezet 1. b) pontjában ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő törlési kötelezettségét az adatkezelés jogalapját képező törvény szabályozza.

VI.7. A hozzájárulás visszavonásának joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

VI.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 

VII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

Kérdéseivel, észrevételeivel, panaszával, illetőleg bámely a VI. fejezetben ismertetett érintetti jogának gyakorlásával kapcsolatban kérjük, hogy írásban forduljon az Adatkezelőhöz az info@makronomintezet.hu e-mail címen.

Adatvédelmi hatósági eljárás: amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Bírósághoz fordulás joga: Önnek lehetősége van bírósághoz fordulni, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert az Adatkezelő székhelye vagy választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróságok elérhetőségét megtalálja a http://birosag.hu/torvenyszekek oldalon.

 

 

VIII. A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK

 1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
 2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 5. Adatkezelő: aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
 6. Adatfeldolgozó: aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
 8. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 9. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 10. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;
 11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 12. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 13. Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy, azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 14. Felhasználó: az a természetes személy, aki az Adatkezelő honlapján regisztrál vagy a hírlevél küldő szolgáltatásra feliratkozik;
 15. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 16. Nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;